Danh sách Tướng

Tìm tướng theo:

Phẩm chất

 • Lục
 • Lam
 • Tím
 • Cam
 • Đỏ

Vị trí

 • Công
 • Thủ
 • Trợ

Công

 • Quách Tĩnh

  Quách Tĩnh

 • Sử Tiểu Thúy

  Sử Tiểu Thúy

 • Thạch Phá Thiên

  Thạch Phá Thiên

 • Mộc Đảo Chủ

  Mộc Đảo Chủ

 • Bạch Tự Tại

  Bạch Tự Tại

 • Bạch Vạn Kiếm

  Bạch Vạn Kiếm

 • Mẫn Nhu

  Mẫn Nhu

 • Thạch Thanh

  Thạch Thanh

 • Kiều Ngũ Nương

  Kiều Ngũ Nương

 • Lý Tứ

  Lý Tứ

 • Trương Tam

  Trương Tam

 • Đinh Bất Tứ

  Đinh Bất Tứ

 • Đinh Bất Tam

  Đinh Bất Tam

 • Mộ Dung Bạch

  Mộ Dung Bạch

 • Thiên Hư Đạo Trưởng

  Thiên Hư Đạo Trưởng

 • Lâm Nhược Tiên

  Lâm Nhược Tiên

 • Hoa Vạn Tử

  Hoa Vạn Tử

 • Nam Cung Dật

  Nam Cung Dật

 • Dịch Thiên Hành

  Dịch Thiên Hành

 • Diệu Đế Đại Sư

  Diệu Đế Đại Sư

 • Ngô Đạo Thông

  Ngô Đạo Thông

 • Thị Kiếm

  Thị Kiếm

 • Tạ Yên Khách

  Tạ Yên Khách

 • Đinh Đan

  Đinh Đan

Trợ

 • Hoàng Dung

  Hoàng Dung

 • Bạch A Tú

  Bạch A Tú

 • Đại Bi Lão Nhi

  Đại Bi Lão Nhi

 • Diệt Âm Sư Thái

  Diệt Âm Sư Thái

 • Thiết San Hô

  Thiết San Hô

 • Nghê Đông Nhi

  Nghê Đông Nhi

Thủ

 • Long Đảo Chủ

  Long Đảo Chủ

 • Phong Vạn Lý

  Phong Vạn Lý

 • Tư Đồ Hoành

  Tư Đồ Hoành

 • Triển Phi

  Triển Phi

 • Xung Hư Đạo Trưởng

  Xung Hư Đạo Trưởng

 • Tôn Vạn Niên

  Tôn Vạn Niên

 • Phổ Pháp Đại Sư

  Phổ Pháp Đại Sư